ARAMA

Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel Verilerin İşlenmesi, Korunması ve Paylaşılmasına İlişkin Aydınlatma Metni

Kişisel veri işleyen şirketler için yürürlüğe giren mevzuat uyarınca, Asitane Eğitim Kurumları A.Ş. ve Yön KOLEJİ, Kişisel Verilerin Korunması mevzuatı, Temel Hak ve Özgürlüklerin Korunması ve özellikle veri işleyen tarafından alınması gereken teknik, idari ve hukuksal tedbirler kapsamında azami hassasiyet ve özen göstermektedir. Bu güne kadar sağlanan güven ilkeleri ışığında, Asitane Eğitim Kurumları A.Ş. (Yön Koleji) bünyesinde çalışan personelin, eğitimcilerin, velilerin ve öğrencilerin, kurumumuza bildirmiş oldukları Kişisel Verilerinin Korunmasına ilişkin irademiz aynı sorumluluk bilinciyle devam etmektedir.

Asitane Eğitim Kurumları A.Ş. (Yön Koleji), Kişisel Verilerin Korunmasının, Mülkiyet Hakkı, Fikri Haklar, Kişilik Hakları, Cezai Yaptırımlar, İdari Hak ve Yükümlülükler gibi Disiplinler arası niteliğinin bilincinde olup, bu hususta 07.04.2018 tarihli Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatı ile yükümlülüklerini yerine getirmek için aşağıdaki tanım ve ilkeleri oluşturmuştur.

TANIMLAR

Kişisel Veri : Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.

İlgili Kişi : Hakkında Kişisel veri işlenen gerçek ve tüzel kişiler.

Kişisel Verilerin İşlenmesi : Kişisel verilerin, kullanılan araç ve yöntemlere bakılmaksızın toplanması, elde edilmesi, kaydedilmesi, düzenlenmesi, depolanması, uyarlanması veya değiştirilmesi, değerlendirilmesi, kullanılması, açıklanması, aktarılması veya elde edilebilir olması, ayrılması veya birleştirilmesi, dondurulması, silinmesi veya yok edilmesi şeklinde işlemlerdir.

Veri Sorumlusu: Asitane Eğitim Kurumları A.Ş. (Yön KOLEJİ) kişisel verilerin işlenme amaçlarını ve vasıtalarını belirler, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumludur.

Kişisel Veri Sahibi: Asitane Eğitim Kurumları A.Ş. (Yön Koleji) ile yazılı veya elektronik ortamda kişisel verilerini paylaşan öğrenci, veli, çalışan, eğitmen, kurumla iş ilişkisinde olan üçüncü kişiler, etkinliklere katılan veya görev alanlar, iş başvurusu yapanlar vb. başta olmak üzere ve işbu bilgileri kayıtlı olan tüm gerçek ve tüzel kişilerdir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”): Kişisel verilerin işletilmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerin muhafaza edilmesi ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenleyen 6698 sayılı kanun.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI, İŞLENMESİ ve İŞLEME AMAÇLARI

KVK Kanunu uyarınca kişisel verilerin işlenmesi, saklanılması ve paylaşılması hususunda Kişisel Veri Sahibi’nin yasal düzenlemeye uygun şekilde aydınlatılmış bilgiye dayanan açık rızasının alınması zorunludur.

Kişisel Verilerin Korunmasındaki Genel Kurallar;
- Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak elde edilmeli ve işlenmeli,
- Belirli, açık, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun amaçlar için kaydedilmeli, kullanılmalı ve bu amacın aşılmaması gerekmektedir,
- Doğru ve güncel olmalı, gerektiğinde yenilenmeli veya silinmelidir,
- Kişilerin kimliklerini belirtecek bir biçim altında, ancak toplandıkları amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmelidir.

Kişisel veriler sözlü, yazılı veya elektronik olarak, dolaylı veya doğrudan yukarıda yazılı şartlar dahilinde toplanabilir. Kişisel veriler Asitane Eğitim Hizmetleri A.Ş. / Yön Koleji’ne ait web sitelerinde veya yazılı olarak doldurulan formlar, e-mail ortamında, e-bülten üyelikleri, e-postalar, sosyal medya (twitter, instagram, facebook vb.) paylaşımları, Asitane Eğitim Hizmetleri A.Ş. / Yön Koleji tarafından düzenlenen etkinliklerde doldurulan basılı formlar, memnuniyet anketleri, Asitane Eğitim Hizmetleri A.Ş. / Yön Koleji ile iş ilişkisine girmek veya iş başvurusu yapmak amacıyla iletilen özgeçmişler veya kartvizitler, öğrenci kayıt sözleşmeleri gibi şartların oluşması sonucu toplanabilir.

Bu veriler ad, soyad, TC Kimlik Numarası, adres, telefon numarası, e-posta adresi, cinsiyet, doğum tarihi, doğum yeri, eğitim düzeyi, medeni durumu, ödeme bilgileri (kredi kartı, banka hesap bilgileri.), eğitim geçmişi ve iş düzeyi, özgeçmiş gibi bilgileri içermektedir.

VKY m.7 kapsamında, yukarıdaki usuli şartların oluşması ve hukuka uygunluk nedenlerinden birinin varlığı halinde toplanabilir. Bunlar;

- Rıza
- Sözleşmenin ifası ve sözleşme öncesi tedbirlerin icrası
- Hukuki yükümün yerine getirilmesi
- İlgili kişinin hayati çıkarlarının korunması
- Kamu menfaati veya kamu düzeni gereği görev ifası
- Haklı çıkarların korunması

Diğer yandan KVK Kanunu’nun 5 ve 6. maddelerine uygun olarak kişisel veriler :

- Sözleşme ve yasalardan doğan sorumluluklarını eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirmek,
- Sunulan hizmetlerden faydalandırmak,
- Yeni uygulamalardan haberdar etmek,
- Etkinliklerden haberdar etmek,
- Toplantılara davet etmek,
- Kişisel veri sahiplerinin talep edeceği konularla ilgili bilgi vermek,
- Kişisel veri sahibinin yapacağı şikayet, geri bildirimlere ilişkin geri dönüşte bulunmak,
- Kişisel veri sahibinin tercihine göre oluşturulan servisleri önermek,
- Yasal mevzuata uygun şekilde ticari elektronik posta göndermek,
- İş başvurusunda bulunan kişilere geri dönüş yapmak,
- Yasal düzenlemenin gerekliliklerini sağlamak üzere işlenir.

Kişisel verilerin işlenmesi kapsamında, kişisel veriler veri sorumlusunun yönetimi altında, onun talimatına uygun olarak ve işlem gizliliği ilkesine uygun olarak işlenmektedir. Bu hususta verileri iş görme yolu ile işleyen kişiler, teknik ve yönetime dair tedbirler alıp uygulanmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

Kişisel veriler KVK m.8 kapsamında kişinin açık rızası ile veya m.8/2 uyarınca “Kanunlarda açıkça öngörülmesi, fiili imkansızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda olan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” durumlarından herhangi biri veya yeterli önlemlerin alınması şartı ile “sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından” ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

Asitane Eğitim Hizmetleri A.Ş. / Yön Koleji, kişisel verileri anlaşmış olduğu yerli ve yabancı eğitim sistemi danışman ve şirketleri, halkla ilişkiler ve sosyal medya yöneticileri, iş ortakları, tedarikçileri, Şirket yetkilileri, yazılım, bilişim, aplikasyon ve websitesi hizmet sağlayıcıları, kurumun verilerini işleyen ve saklayan şirketler ile kurumun stratejilerinin belirlenmesi, uygulanması, insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini için, gizlilik sözleşmeleri ile güvenlik sağlanması kaydı ile hizmet alınan gerçek ve tüzel kişiler ve talep halinde kanunen yetkilendirilmiş kurumlar ile KVK Kanunu’nun 8 ve 9 numaralı maddelerine uygun olarak ve amaçları doğrultusunda yurtiçi ve yurtdışı paylaşılabilmekte ve/veya aktarılabilmektedir.

KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

KVK Kanunu’nun 11. Maddesine göre kişisel veri sahipleri;

- Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme
- Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme
- Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
- Yurtiçinde veya yurtdışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme
- Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
- İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
- Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

KVK Kanunu’nun 13. Maddesinin 1. fıkrası gereğince, kişisel veri sahibi yukarıda belirtilen haklarını kullanmak ile ilgili talebini, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Asitane Eğitim Hizmetleri A.Ş. / Yön Koleji’ne iletebilir.

Kişisel veri sahibi yukarıda belirtilen haklarını kullanmak için, kimliği, pasaportu veya ehliyeti ile birlikte KVK Kanunu’nun m.11 uyarınca belirtilen haklar kapsamında, açıklamaları içeren taleplerini, yazılı ve imzalı dilekçe ile Kısıklı Mah. Demet Sokak No:22 Üsküdar / İstanbul adresine bizzat teslim edebilir, noter kanalıyla veya iadeli taahhütlü mektupla iletebilir.